راهنمای نگارش فيلمنامه

آیاشخصیت پردازی راخوب انجام داده اید؟

میدونم که یک فصل مفصلی ازشخصیت پردازی داریم ولی میخوام چندنکته تجربی براتون بگم.

تهیه کندگان اولاً می خواهندببینندآیاشخصیتی راپرداخت کرده ایدکه تماشاگربااوهمذات پنداری کندیانه؟ بین

دوست داشتن وهمذات پنداری فرق است.بارجوع به آثارشکسپیرمتوجه می شویم که مَکبث آدم خوبی

برای هم صحبتی مانیست؛امامی توانیم وجوهی ازخودرادراوببینیم.اگرچه برای پیشرفت حرفه ای

خودکسی رابه شیوۀمَکبث نکشته ایم،امامی توانیم وسوسۀدستیابی به قدرت رادرک کنیم ومتوجه می

شویم که وقتی خطای مهمی ازآدم سربزند،دیگرنمی تواندبرگرددودوباره مرتکب آن نشود

بلکه اد امه می دهدواشتباهات بیشتروبدتری می کند.

هرچه فیلمنامه اجازۀبیشتری بدهدکه خواننده درآن بیشتر((زندگی))کندوصرفاًخواننده نماندفیلم موفق

تری ازآب درخواهدآمد.برای رسیدن به این هدف که تماشاگروقتی فیلم شمارا     

می بیندفراموش کندکه درسالن سینمانشسته است می توانیدازشیوۀ خلق شخصیت

ِمحوری همدردی برانگیزاستفاده کنید.ازطرف دیگراکثر مخاطبان راهنگامی ازدست می

دهیدکه متّکی به شخصیتهای نوعی(یاتیپ های)نژادی،شغلی،ملیتی ویاجنسی و...باشید.یکی

دیگرازعواملی که قابلیت فروش رابالامی بردوقت باارزشی است که برای نوشتن فیلمنامه صرف می

کنید.اگرجنبه ای ازفکراولیه شماراتحریک به نوشتن می کند،به احتمال زیاددیگران

رامشتاق دیدنش خواهدکرد.

این سوال راازخودبپرسیدشایدکمک کند: علّت تمایل شمابرای تعریف این داستان چیست؟شاید

همین علّت مهمترین عامل فروش باشد.

واین پایان فصل اول مابود.

 

/ 2 نظر / 56 بازدید
مجتبی

سلام......... وبلاگت خيلی قشنگه مطالب جالبی هم داری آغاز هجرت ناجوانمردانه و سوزناک وهمچنين شهادت سردار شهيدان امام حسين رو به شما تسليت می گم عشق را همه تعريف و تفسير کردند نی کامل ولی معنی عشق را حسين در کربلا کرد کامل پيش ما هم بيا خوشحال ميشم موفق باشی

فرزاد باقری

ساخت انواع قالب وبلاگ براي هنرمندان ، خوانندگان ، ورزشکاران و ... فقط با پرداخت 2000 تومان !!! براي شما كه براي بهترين هايتان وبلاگ ساخته ايد كد 12 رقمي كارت شارژ ايرانسل را بدهيد وقالب را تحويل بگيريد!! براي آشنايي بيشتر ، شرايط ساخت قالب را به طور كامل مطالعه كنيد.